Reality - pronájem bytů, byty na prodej, výměna bytů, rodinné domy a pozemky na prodej

vložit nabídku  |  vložit poptávku  |  nabídky (1359)  |  poptávky (8)  |   realitní kanceláře (68)
Reality
Slovak  English  Deutsch  Poland  Russian federation  Spain  France  Hungary  Italy  
Realitní právo
Odebírej RSS kanál

Novela zákona o vlastnictví bytů by měla usnadnit rozhodování vlastníků
Dosavadní zákon přinášel problémy se svoláváním vlastníků bytů při řešení záležitostí okolo společných prostor, oprav a rekonstrukcí. Jeho podmínky byly nepřiměřené vysoké. Například ke svolání vlastníků byla potřeba čtvrtina hlasů a ke schválení návrhu dokonce většina z celkového počtu hlasů. Bohužel mnoho vlastníků bytů se stará pouze o svůj byt a společné prostory je nezajímají, tím pádem se...

Zveřejněno: 13.10.2009 v 00:07:41


Odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti a tragické následky pro následné vlastníky
Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve než došlo k odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na další osobu. Platným a účinným odstoupením od kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti se ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2...

Zveřejněno: 03.12.2007 v 23:24:34Reakcí na článek: 12


Nakupování nemovitostí v zahraničí - 3
Španělsko Ve Španělsku mohou Češi nakupovat nemovitosti prakticky bez omezení. Musí mít platný pas a finance na nákup nemovitosti. Při využití hypotečního úvěru můžete získat až 100 % ceny nemovitosti, většinou se úrok pohybuje mezi 4 - 6% a poplatek za vyřízení hypotéky je okolo 1% z celkové částky úvěru. Lze také použít tzv. americkou hypotéku, kdy lze zastavit jinou vlastní nemovitost v Če...

Zveřejněno: 03.12.2007 v 23:23:59Reakcí na článek: 7


Nakupování nemovitostí v zahraničí - 2
Bulharsko  Koupit nemovitost je možné koupit buď prostřednictvím místní realitní kanceláře nebo od obce od soukromého vlastníka. Realitní kanceláře však mají nejvyšší ceny nemovitostí. Mnohem výhodnější je koupit nemovitost od obce či soukromníka. Podle Bulharských zákonů se zahraniční fyzická ani právnická osoba nemůže stát majitelem půdy v zemi. Tyto osoby jsou však oprávněny získat do vlas...

Zveřejněno: 12.11.2007 v 23:23:12


Nakupování nemovitostí v zahraničí - 1
Koupě nemovitosti v zahraničí je často vnímána jako něco nedostupného nebo příliš složitého pro občana České republiky. Avšak taková koupě má hodně podobných rysů jako koupě nemovitostí v ČR a příliš se neliší od koupě nemovitosti na našem území. Kupující a prodávající uzavírají kupní smlouvu za přítomnosti notáře či právníka. Notář nebo právník ověřuje autentičnost a pravost dokladů s tím, že ...

Zveřejněno: 07.11.2007 v 23:22:34


Novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Dnem 19.10.2005 nabyla účinnosti novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor - č. 360/2005Sb. Důvodů ke změnám zákona je několik: jde především skutečnost, že téměř ve všech lokalitách došlo v oblasti trhu s nebytovými prostory k vyrovnání nabídky s poptávkou, a proto není již nutná zvýšená míra ochrany nájmu nebytových prostor ...

Zveřejněno: 30.10.2005 v 23:20:38Reakcí na článek: 13


Pořídit si družstevní byt a nebo vlastní?
Při pořízení bytu je dnes třeba přemýšlet dopředu, s jakou perspektivou si bydlení (byt) pořizujeme. Pro základní orientaci předkládáme porovnání obou forem bydlení. Pořízení bytu Cena: Družstevní - na trhu většinou bývá o 10 - 15 % levnější než byt v osobním vlastnictví . Osobní vlastnictví - na trhu většinou bývá o 10 - 15 % dražší než byt družstevní. Proces nabytí bytu - financ...

Zveřejněno: 30.08.2005 v 23:07:09Reakcí na článek: 13


Jak postupovat při koupi pozemku, na kterém chceme stavět rodinný dům?
Často si lidé chtějí sami postavit rodinný dům na místě, které se jim z nejrůznějších důvodů líbí, a proto se zaměří na konkrétní nabídku na konkrétním místě. Jak to udělat, abychom nekoupili pozemek, na kterém nebude možné stavět? Lze stavět na jakémkoliv pozemku ? Ne každý pozemek je určen k zastavění. Základním předpokladem ke stavbě rodinného domu je, aby pozemek, na kterém stojí by...

Zveřejněno: 06.08.2005 v 23:06:35Reakcí na článek: 3


Způsoby a možnosti zajištění úhrady kupní ceny nemovitosti
Určení výše kupní ceny nemovitosti, stejně tak jako způsob její úhrady je věcí dohody obou smluvních stran. V každém případě se doporučuje tyto věci vždy jednoznačně a srozumitelně dojednat v kupní smlouvě. Nesjednání způsobu úhrady kupní ceny a hlavně zajištění pro případ neuhrazení sice nezakládá neplatnost kupní smlouvy, ale může mít velmi nepříjemné důsledky pro prodávajícího, neboť neuhr...

Zveřejněno: 23.06.2005 v 23:05:47Reakcí na článek: 3


Novela zákona o vlastnictví bytů zjednodušuje život a rozhodování vlastníkům
Dnem 27.4.2005 nabyla účinnosti novela zákona o vlastnictví bytů č. 171/2005 Sb. Dosavadní právní úprava Podle dosavadní právní úpravy bylo ke všem rozhodnutím společenství vlastníků jednotek o podstatných změnách týkajících se společných částí domu zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Tak často docházelo k zablokování nebo nežádoucímu oddálení potřebných oprav a dočasného užívání...

Zveřejněno: 08.05.2005 v 23:05:02Reakcí na článek: 7


Náležitosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti
Při sepisování a podepisování kupní smlouvy o převodu nemovitosti je třeba důkladně prostudovat její obsah tak, aby v ním nechyběla některá ustanovení nebo aby kupní smlouva netrpěla nedostatky, pro které by mohla být i neplatná. Ne vždy prodávající a kupující využívají odborných právních služeb, což je u tak významné záležitosti jako je prodej nebo koupě nemovitosti vždy doporučováno. 1. Z...

Zveřejněno: 26.04.2005 v 23:04:26Reakcí na článek: 1


Společné jmění manželů, nemovitosti a členství v bytovém družstvu
V tomto článku se budeme zabývat právními vztahy manželů souvisejícími s : 1. převodem vlastnictví k nemovitostem /budova, pozemek/ 2. převodem vlastnictví k bytu 3. převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu 4. nájmem a podnájmem bytu Co tvoří společné jmění manželů Společné jmění manželů tvoří majetek a závazky nabyté některým z manželů nebo oběma společně za trv...

Zveřejněno: 06.04.2005 v 23:03:41Reakcí na článek: 6


Proč je nutné rozlišovat nájem a podnájem bytu?
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání. Pronajímatelem je přitom nejčastěji vlastník domu nebo bytu nebo osoba k tomu vlastníkem domu (bytu) zmocněná.Jde tedy o právní vztah vlastníka domu (bytu) a nájemce bytu. Podnájem bytu vzniká tak, že pronajatý byt nebo jeho část jinému přenechá již existující nájemce do podnájmu na dobu ur...

Zveřejněno: 29.03.2005 v 23:02:49Reakcí na článek: 6


Jak z katastru nemovitostí vymazat zástavní právo, které již zaniklo např. splacením zajištěné pohledávky?
Po splacení úvěru, který byl zajištěn zástavním právem k nemovitosti často v katastru nemovitostí toto zástavní zůstává stále zapsané.Jak je možné, že není vymazáno? Podle § 170 odst. 1 písm a) Občanského zákoníku zaniká zástavní právo mimo jiné zánikem zajištěné pohledávky. Tedy zástavní právo zaniká přímo ze zákona splacením zajištěné pohledávky. Žádný právní předpis neukládá zástavnímu...

Zveřejněno: 08.03.2005 v 23:02:02Reakcí na článek: 5


Jak z katastru nemovitostí vymazat věcné břemeno (služebnost,výměnek) ve prospěch osoby, která již nežije?
Občas se setkáme se situací, kdy je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno (nebo podle starší právní úpravy služebnost-např. výměnek), ve prospěch osoby, která již nežije. Věcná břemena (služebnosti) zřízená ve prospěch určité osoby byla a jsou zřizována nejčastěji za účelem zajištění práva doživotního bydlení. Dříve užívaný pojem výměnek byl druh služebnosti (dnes věcného břemena), kte...

Zveřejněno: 19.02.2005 v 23:00:51Reakcí na článek: 12


Co znamená, že pozemek je veden ve zjednodušené evidenci?
Ve zjednodušené evidenci se podle § 29 odst. 3 zákona č.344/1992 Sb. - katastrální zákon vedou v katastru nemovitostí zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (v terénu nejsou viditelně označeny) a jsou sloučeny do větších půdních celků. O takové parcele se v katastru nemovitostí evidují pouze tyto údaje: druh zjednodušené evidence, parcelní číslo (případně díl parcely), ...

Zveřejněno: 31.01.2005 v 22:59:17Reakcí na článek: 2


Trvalý pobyt - práva a povinnosti vlastníků domů, bytů a nájemců
Co je to trvalý pobyt  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, avšak za dále uvedených podmínek Vznik trvalého pobytu Okamžikem narození je místem trvalého pobytu občana místo trvalého pobytu jeho matky. V případě, že nelze takto zjistit místo trvalého pobytu, rozumí se...

Zveřejněno: 09.01.2005 v 22:58:34Reakcí na článek: 26


Daně po prodeji resp. koupi nemovitosti
Po prodeji resp. koupi nemovitosti se setkáme s trojím druhem daně:  1.   Daň z převodu nemovitosti 2.   Daň z příjmu 3.   Daň z nemovitosti 1. Daň z převodu nemovitosti Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Osobou, která je povinna podat přiznání k dani z převodu nemovitostí a platit tuto daň - tzv. poplatník, je převod...

Zveřejněno: 12.12.2004 v 22:57:38Reakcí na článek: 69


Jak postupovat při koupi bytu
Při pohledu na cenu pořizovaného bytu je docela pochopitelné, že kupující potřebuje mít 100% jistotu, že koupil skutečně to co si zaplatil (nebo splácí v nemalých hypotečních splátkách) a že se v budoucnosti neobjeví problémy, které mu bydlení znepříjemní nebo úplně znemožní. Koupě bytu s maximálním zajištěním má svá pro a proti. K tomu nepříjemnému patří spousta papírů - dokladů, ověření i raz...

Zveřejněno: 01.12.2004 v 22:56:32Reakcí na článek: 6


Jak zjistit majitele nemovitosti a zda nekupujeme zajíce v pytli
Při koupi nebo jiném převodu nemovitosti je velmi důležité mít jistotu, zda ten, od koho nemovitost kupujeme, je skutečně jejím vlastníkem a že nemovitost není zatížena nějakým jiný právem resp. právní povinností, která koupí přejde na nás. Zjistit tyto skutečnosti není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Jedinou možností, jak zjistit vlastníka nemovitosti a právní stav nemovitosti (e...

Zveřejněno: 28.12.2004 v 22:53:39Reakcí na článek: 5


Jak postupovat při koupi družstevního bytu
Jednou z možností jak si pořídit byt je nabytí členských práv a povinností v bytovém družstvu. V porovnání s koupí bytu ve vlastnictví je převod členských práv a povinností jednoduší, avšak je třeba dát si pozor na řadu věcí, aby došlo ke skutečně platnému převodu. Předně je třeba jednoznačně konstatovat, že v žádném případě nedochází ke koupi družstevního bytu v právním slova smyslu. To, že ně...

Zveřejněno: 30.11.2004 v 22:50:02Reakcí na článek: 6

Reklama Nejhledanější
Lidé zde nejčastěji hledají
prodej bytů, pronájem bytů, pronájem Brno, pronájem Praha, prodej Brno, prodej Praha, byty Brno, byty Praha, reality, prodej pozemků,

Zde lze mimojiné nalézt
1367 realit , 68 kanceláří
1359 nabídek , 8 poptávek
328 domů , 262 bytů na prodej
79 pronájem bytů , 0 výměn bytů
310 pozemků na prodej , 56 chalup
211 kom. prostor , 99 kom. objektů
9 garáží , 5 zemědělských o.


Realitní rozcestník

realitní kanceláře

realitní služby

realitní právo

realitní články

reality

nabídky

poptávky

Vyhledat nabídku Vyhledat poptávku
-  
-  

časopis Nemovitosti
napojení stránek rk
Realitní software
realitní software Lojza
§ realitní právo |  realitní články
tiskárna | partneři | mapa stránek
partnerské servery | regionální servery
Vaše dotazy nám pište zde

 Přihlášení 
Jméno:
Heslo:
Pobočka:
 Pamatuj přihlášení

Copyright © 2013 Nemovitosti.cz, s.r.o, Zájezdní 17, 642 00 Brno | Reality CZ a SK | realitní software pro realitní kanceláře
XML fetched in 0ms, parsed in 0ms.